نمونه برجسته مخاصمه در حالت صلح را چه می نامند؟

نمونه برجسته مخاصمه در حالت صلح را چه می نامند؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • جنگ سرد (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی