نمونه برجسته مخاصمه در حالت صلح را چه می نامند؟

نمونه برجسته مخاصمه در حالت صلح را چه می نامند؟

تاکنون 19 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • جنگ سرد (10 نفر)
  • آتش بس (9 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی