نمونه برجسته مخاصمه در حالت صلح را چه می نامند؟

نمونه برجسته مخاصمه در حالت صلح را چه می نامند؟

تاکنون 28 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • جنگ سرد (21 نفر)
  • آتش بس (7 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی