نمونه برجسته مخاصمه در حالت صلح را چه می نامند؟

نمونه برجسته مخاصمه در حالت صلح را چه می نامند؟

تاکنون 27 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • جنگ سرد (14 نفر)
  • آتش بس (13 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی