نمونه برجسته مخاصمه در حالت صلح را چه می نامند؟

نمونه برجسته مخاصمه در حالت صلح را چه می نامند؟

تاکنون 17 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آتش بس (11 نفر)
  • جنگ سرد (6 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی