نمونه برجسته مخاصمه در حالت صلح را چه می نامند؟

نمونه برجسته مخاصمه در حالت صلح را چه می نامند؟

تاکنون 40 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آتش بس (26 نفر)
  • جنگ سرد (13 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی