حیوانی که پلک ندارد و نمی تواند مژه بزند؟

حیوانی که پلک ندارد و نمی تواند مژه بزند؟

تاکنون 21 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • میمون (18 نفر)
  • فیل (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی