کدام مورد به ترتیب از احکام اولیه و ثانویه است؟(omid2000)

کدام مورد به ترتیب از احکام اولیه و ثانویه است؟(omid2000)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی