این سخن از کیست؟اندیشیدن آدمی را به نیکویی و نیکوکاری وامیدارد.

این سخن از کیست؟اندیشیدن آدمی را به نیکویی و نیکوکاری وامیدارد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها