حضرت موسی «ع» از هر حیوان چند تا با خود به کشتی برد ؟

حضرت موسی «ع» از هر حیوان چند تا با خود به کشتی برد ؟

تاکنون 8 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 2جفت (7 نفر)
  • 3جفت (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی