اولین مهره دارانی که در اقیانوس ها به وجود آمدند و نخستین مهره دارانی که از دریا بیرون آمدند به ترتیب کدام جانوران

اولین مهره دارانی که در اقیانوس ها به وجود آمدند و نخستین مهره دارانی که از دریا بیرون آمدند به ترتیب کدام جانوران

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی