پرتاب کننده نیزه برای کسب بیشترین رکورد ، کدامیک از نقاط زیر را انتخاب میکند؟

پرتاب کننده نیزه برای کسب بیشترین رکورد ، کدامیک از نقاط زیر را انتخاب میکند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی