یک ........ بدون سر می تواند ..... روز زنده بماند و قبل از اینکه از گرسنگی بمیرد.

یک ........ بدون سر می تواند ..... روز زنده بماند و قبل از اینکه از گرسنگی بمیرد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی