اگر نور به خط راست منتشر نمیشد چه اتفاقی می افتاد؟

اگر نور به خط راست منتشر نمیشد چه اتفاقی می افتاد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سایه تشکیل نمیشد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی