بنظر شما چرا اورداپ از اوج خودش دور شده ؟

بنظر شما چرا اورداپ از اوج خودش دور شده ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی