معنی کلمه intelligent چیست؟

معنی کلمه intelligent چیست؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • عصبی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی