اگر همه ی مردم جهان روی دوش هم بایستند چند کیلومتر ارتفاع پیدا میکنند؟

اگر همه ی مردم جهان روی دوش هم بایستند چند کیلومتر ارتفاع پیدا میکنند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی