مورچه ای بر روی خط راست حرکت میکند یک مکعب به حجم 1 متر مکعب در مسیر قرار میدهیم چقدر به مسیرش اضافه میشود

مورچه ای بر روی خط راست حرکت میکند یک مکعب به حجم 1 متر مکعب در مسیر قرار میدهیم چقدر به مسیرش اضافه میشود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی