موثرترین اشعه برای از بین بردن باکتری ها چیست؟

موثرترین اشعه برای از بین بردن باکتری ها چیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • گاما * (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی