هفت برابر عددی به اضافهی 2 مساوی با 58 است.ان عدد چیست؟

هفت برابر عددی به اضافهی 2 مساوی با 58 است.ان عدد چیست؟

تاکنون 17 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 8 (10 نفر)
  • 9 (7 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی