کدام کشور به شکل نواری باریک از شمال تا جنوب یک قاره را فرا گرفته؟

کدام کشور به شکل نواری باریک از شمال تا جنوب یک قاره را فرا گرفته؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی