مثل: عجایب صنعتى نا دیده دیدم به یك محمل دوصد دردانه دیدم چودست بردم گل از باغش ببینم همه چادور سفیدسینه بلورى

مثل: عجایب صنعتى نا دیده دیدم به یك محمل دوصد دردانه دیدم چودست بردم گل از باغش ببینم همه چادور سفیدسینه بلورى

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی