کلمه سرور(شادی)وحزن(غم) هرکدام چندبار درقران تکرار شده است؟؟

کلمه سرور(شادی)وحزن(غم) هرکدام چندبار درقران تکرار شده است؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی