اگر در بینش ها اختلاف باشد در … اختلاف پیش می آید !

اگر در بینش ها اختلاف باشد در … اختلاف پیش می آید !

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی