کدام نام است که اگر از چپ به راست بخونی یه نام دیگر می شود؟

کدام نام است که اگر از چپ به راست بخونی یه نام دیگر می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی