با دم شیر بازی کردن کنایه از چیست؟

با دم شیر بازی کردن کنایه از چیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • با دم شیر طناب بازی کنی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی