-چه پرنده ای است اگرنامش رابرعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

-چه پرنده ای است اگرنامش رابرعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی