در نتیجه ی حذف کدام گزینه، RNA پیک بالغ نسبت به RNA پیک اولیه کوتاه می شود؟

در نتیجه ی حذف کدام گزینه، RNA پیک بالغ نسبت به RNA پیک اولیه کوتاه می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی