در طول زندگی یک انسان معمولی حدود چند لیتر بزاق از غدد بزاقی اش ترشح می شود؟

در طول زندگی یک انسان معمولی حدود چند لیتر بزاق از غدد بزاقی اش ترشح می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی