وزن اسکلت بدن انسان تقریبا چقدر است ؟

وزن اسکلت بدن انسان تقریبا چقدر است ؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 13 تا 15 کیلوگرم (3 نفر)
  • 15 تا 17 کیلوگرم (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی