نور ميتواند دور کره ی زمين (خط استوا) را ------ بار در 1 ثانيه طي کند.

نور ميتواند دور کره ی زمين (خط استوا) را ------ بار در 1 ثانيه طي کند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی