اگر 100 ماهی شنا کنند و بیست تا در حال شنا غرق بشن چند تا زنده میمونن

اگر 100 ماهی شنا کنند و بیست تا در حال شنا غرق بشن چند تا زنده میمونن

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی