ساعت دیواری عقربه ای ساعت 2:45 را نشان میدهد.درون آینه تختی که بر دیوار مقابل آن نصب شده است چه زمانی را میبینیم؟

ساعت دیواری عقربه ای ساعت 2:45 را نشان میدهد.درون آینه تختی که بر دیوار مقابل آن نصب شده است چه زمانی را میبینیم؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی