در ذرات سازنده آب كدام حركت مي تواند وجود داشته باشد؟

در ذرات سازنده آب كدام حركت مي تواند وجود داشته باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی