در یك قوطی خالی نوشابه مقداری آب داغ می ریزیم و سپس آب داغ را خالی كرده بلافاصله در آن را می بندیم و روی آن آب سرد

در یك قوطی خالی نوشابه مقداری آب داغ می ریزیم و سپس آب داغ را خالی كرده بلافاصله در آن را می بندیم و روی آن آب سرد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی