در دماي c◦ا20 چند گرم آهك در ccا10 مي تواند حل شود؟

در دماي c◦ا20 چند گرم آهك در ccا10 مي تواند حل شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی