وزن اسکلت انسان بالغ چند کیلو گرم است ؟

وزن اسکلت انسان بالغ چند کیلو گرم است ؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 13 تا 15 کیلو گرم (2 نفر)
  • 10 تا 12 کیلو گرم (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی