وزن اسکلت انسان بالغ چند کیلو گرم است ؟

وزن اسکلت انسان بالغ چند کیلو گرم است ؟

تاکنون 29 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 13 تا 15 کیلو گرم (23 نفر)
  • 10 تا 12 کیلو گرم (6 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی