کدامیک از درس های زیر در کنکور برای زیر گروه پزشکی تاثیری ندارد؟

کدامیک از درس های زیر در کنکور برای زیر گروه پزشکی تاثیری ندارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی