( آب زیر کاه) كنايه از كدام است؟!mina72

( آب زیر کاه) كنايه از كدام است؟!mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی