حافظه ی ماهی قرمز فقط ---- ثانیه است.

حافظه ی ماهی قرمز فقط ---- ثانیه است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی