جذر جذر 256 چقد است؟

جذر جذر 256 چقد است؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 4 (1 نفر)
  • 16 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی