جذر جذر 256 چقد است؟

جذر جذر 256 چقد است؟

تاکنون 36 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 16 (26 نفر)
  • 4 (9 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی