وجه شباهت واکنش اتانول باسدیم وآب باسدیم در چیست؟

وجه شباهت واکنش اتانول باسدیم وآب باسدیم در چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی