خاصیت ضد سرطانی کدامیک از سبزیجات زیر، در حالت پخته بیشتر از خام آن است؟

خاصیت ضد سرطانی کدامیک از سبزیجات زیر، در حالت پخته بیشتر از خام آن است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی