تنها حیوانی که اصلا نمیتواند شنا کند حتی با آموزش کدام است؟

تنها حیوانی که اصلا نمیتواند شنا کند حتی با آموزش کدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی