پایتخت کشور تبت کجاست؟

پایتخت کشور تبت کجاست؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • لهاسا (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی