غده ی ترشح کننده ی کدام هورمون درحفره شکمی قرارندارد؟

غده ی ترشح کننده ی کدام هورمون درحفره شکمی قرارندارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی