اورست به طور متوسط سالیانه چند میلیمتر رشد می کند ؟ (س.ب)

اورست به طور متوسط سالیانه چند میلیمتر رشد می کند ؟ (س.ب)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی