معنی کلمه STORK چیست؟

معنی کلمه STORK چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی