معنی کلمه STORK چیست؟

معنی کلمه STORK چیست؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • لک لک (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی