بدن انسان چند هزار کیلومتر رشته عصبی دارد؟

بدن انسان چند هزار کیلومتر رشته عصبی دارد؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 50000 (2 نفر)
  • 60000 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی