6برابر عددی بعلاوه 10از5 برابرهمون عدد بعلاوه7،8تابیشتره.اون عدد؟

6برابر عددی بعلاوه 10از5 برابرهمون عدد بعلاوه7،8تابیشتره.اون عدد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی