مردی عکس شخصی را نشان داد و میگفت من برادر و خواهر ندارم اما پدراین مرد(صاحب عکس)پسر پدر من است.صاحب عکس چه کسی است

مردی عکس شخصی را نشان داد و میگفت من برادر و خواهر ندارم اما پدراین مرد(صاحب عکس)پسر پدر من است.صاحب عکس چه کسی است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی