بطور متوسط، مردم آنقدر از ..........میترسند که نمیتوانند آنها را بکشند ؟

بطور متوسط، مردم آنقدر از ..........میترسند که نمیتوانند آنها را بکشند ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی