اختراعی که برای جبران اشتباهات بشر درست شده چیست؟

اختراعی که برای جبران اشتباهات بشر درست شده چیست؟

تاکنون 12 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • برق (7 نفر)
  • طلاق:| (5 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی