اختراعی که برای جبران اشتباهات بشر درست شده چیست؟

اختراعی که برای جبران اشتباهات بشر درست شده چیست؟

تاکنون 15 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • طلاق:| (10 نفر)
  • برق (5 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی