ـ شتر در هنگام تشنگی میتواند ۹۵ لیتر آب را در کمتر از... دقیقه بنوشد .

ـ شتر در هنگام تشنگی میتواند ۹۵ لیتر آب را در کمتر از... دقیقه بنوشد .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی