اگر فرض کنیم 1 = 5 ، 2 = 25، 3 = 125، 4 = 625 باشد 5 = ؟ می شود؟

اگر فرض کنیم 1 = 5 ، 2 = 25، 3 = 125، 4 = 625 باشد 5 = ؟ می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی